O projekcie

„Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” to projekt systemowy o charakterze badawczym realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.07.2010 r. - 31.12.2013 r.
 WARTOŚĆ PROJEKTU:
2 500 000,00 PLN
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zeskanuj kod