Grupa Konsultacyjna

Organ o charakterze opiniodawczo-doradczym złożony z przedstawicieli instytucji zaangażowanych
w kształtowanie i realizowanie polityki społecznej na szczeblu regionu i powiatu oraz przedstawicieli środowisk działających  na rzecz integracji społecznej.

Rola Grupy Konsultacyjnej:

 • wspieranie decyzji o modyfikacjach działań podejmowanych w trakcie bieżących prac Obserwatorium,
 • stworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń na temat realizowanych badań w woj. podlaskim wśród przedstawicieli instytucji zaangażowanych w określanie polityki społecznej,
 • wspieranie działań na rzecz współpracy między instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W skład Grupy Konsultacyjnej wchodziło 10 osób:

 • Pani Elżbieta Rajewska - Nikonowicz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
 • Pan Andrzej Kozłowski - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Pan Adam Wiński - Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON,
 • Pan Wieńczysław Andrzej Targ - Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku,
 • Pani Elżbieta Paszkowska - Dyrektor Podlaskiego Zarządu Okręgowego PCK,
 • Pani Anna Tomulewicz - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”,
 • Pani Danuta Bagińska - Prezes Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś "Barwa”,
 • Ks. Grzegorz Kłoczko - Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej,
 • Pani Marta  Chomaniuk - Zastępca Dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „Eleos”,
 • Pan dr hab. Grzegorz Nowacki prof. UwB - Kierownik Zakładu Współczesnego Społeczeństwa Polskiego Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Zeskanuj kod