Współpraca

W ramach POPS podejmowane były działania na rzecz ułatwienia współpracy między instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 • współpraca z „Obserwatorium Integracji Społecznej” (projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku) w zakresie planowanych i realizowanych badań i analiz, a także upowszechniania informacji na temat wyników prowadzonych badań i analiz w obszarze polityki społecznej,
 • współpraca z „Podlaskim Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” (projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku) w zakresie upowszechniania dostępnych informacji z obszaru polityki społecznej,

a także:

 • utworzenie Grupy Konsultacyjnej złożonej z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w kształtowanie i realizowanie polityki społecznej oraz przedstawicieli środowisk działających na rzecz integracji społecznej.

PODPISANIE DEKLRACJI PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY Z ROPS W BIAŁYMSTOK

WUP
26 lipca 2010 r. podpisana została deklaracja partnerskiej współpracy między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku realizującym projekt pn. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku realizującym projekt pn. „Obserwatorium Integracji Społecznej”.
ROPS

Podpisując deklarację strony zobowiązały się do podjęcia współpracy w zakresie wymiany informacji pochodzącej przede wszystkim z badań i analiz, jak również z innego zakresu prowadzonej działalności, dotyczącej:

 • planowanych i realizowanych badań i analiz w obszarze polityki społecznej,
 • wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych badań i analiz w obszarze polityki społecznej,
 • aktualnej sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób defaworyzowanych na rynku pracy oraz zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn w województwie podlaskim,
 • zmian zachodzących w sytuacji społeczno - ekonomicznej w województwie podlaskim,
 • aktualnych zjawisk i problemów społecznych mających wpływ na sytuację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie podlaskim,
 • podmiotów działających na rzecz pomocy i integracji społecznej w województwie,
 • aktualnych działań podejmowanych w obszarze polityki społecznej mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim.

Ponadto strony zgodnie oświadczyły, że współpraca w ramach niniejszej deklaracji wyznacza sobie następujące cele:

 1. Wzajemne uzupełnianie się w prowadzonych badaniach i analizach w obszarze polityki społecznej mające na celu stworzenie pełnego obrazu zjawisk i problemów występujących w regionie.
 2. Ułatwienie dostępu do aktualnej i wszechstronnej informacji o instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz sytuacji osób korzystających z pomocy społecznej w województwie podlaskim.
 3. Upowszechnienie informacji na temat wyników prowadzonych badań i analiz z obszaru polityki społecznej.
 4. Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.
 5. Usprawnienie systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami rynku pracy i instytucjami pomocy społecznej funkcjonującymi w województwie podlaskim.

Porozumienie podpisali:

 • ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - Pani Dyrektor Janina Mironowicz,
 • ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Pani Dyrektor Elżbieta Rajewska – Nikonowicz.

Zeskanuj kod